eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

Assyrian Neo-Aramaic NT+Psalms

Language: [aii]ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐAssyrian Neo-Aramaic
Title:ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐAssyrian Neo-Aramaic NT+Psalms
Abbreviation:aiiID: AIIABT or aii
Copyright © 2014 Aramaic Bible Translation, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLaii_html.zip
ePub 3aii.epub
Amazon Kindle .mobiaii.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleaii2014eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLaii_word.zip
Show formats for developers- - -

New Testament and Psalms in Assyrian


ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܕܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܠܵܐ ܛܵܠܹܩ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.

—John 3:16


ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

New Testament and Psalms in Assyrian

Copyright © 2014 Aramaic Bible Translation, Inc.

Language: ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐ
Dialect (if applicable):
Language in English: Assyrian Neo-Aramaic


Translation by:
Aramaic Bible Translation, Inc.

Copyright Information

© 2014, Aramaic Bible Translation, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament and Pslams
in Assyrian

2014-08-06